โดยได้มีการร่วมประชาสัมพันธ์ด้านภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ให้กับบุคคลภายนอก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ให้เป็นที่นิยม นอกจากนี้ทาง บริษัท อิเมจิน ดีไซน์ จำกัด
ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัท อิเมจิน ดีไซน์ จำกัด เข้าไปให้ความรู้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษา และเปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมพัฒนาภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ให้เป็นที่นิยมแก่บุคคลทั่วไป